Doradztwo dla podatników PIT-CFC

 

Do 30 września każdego roku należy złożyć zeznanie PIT-CFC oraz wpłacić podatek należny za rok poprzedni jeśli posiadasz akcje lub udziały w spółkach uznawanych za zagraniczne jednostki kontrolowane. Dotyczy to zarówno podatników podatku dochodowego od osób prawnych (czyli CIT), jak i od osób fizycznych (PIT).

 

Choć przepisy dotyczące CFC obowiązują w Polsce już od roku 2015 i doczekały się nawet nowelizacji (z początkiem roku 2022) wielu polskich podatników, w szczególności osób fizycznych, nie ma świadomości, że posiada obowiązek deklarowania przychodów/dochodów osiąganych za pośrednictwem zagranicznych podmiotów. Zaś do złożenia zeznania  PIT-CFC i rozliczenia podatku od dochodów CFC zobowiązany jest każda osoba fizyczna, która jest polskim rezydentem podatkowym i posiada udziały (sprawuje kontrolę) w zagranicznych spółkach spełniających definicję CFC.

 

Nasza oferta

 

By ustalić, czy osoba fizyczna – polski rezydent podatkowy – ma obowiązek złożenia PIT-CFC oraz zapłaty podatku z tego tytułu należy wziąć pod uwagę szereg okoliczności. Biorąc poda uwagę fakt, że przeprowadzenie stosownego badania może nastręczać problemy, wynikające chociażby z nieprecyzyjnych przepisów, Kancelaria Skarbiec oferuje usługi swoich ekspertów podatkowych, którzy mogą pomóc w ustaleniu czy podmiot zagraniczny, którego udziału/akcje Państwo posiadają, lub którą Państwo zarządzają może stanowić zagraniczną jednostkę kontrolowaną, a jeśli tak – to z jakimi obowiązkami podatkowymi w Polsce się to wiąże.

W ramach doradztwa CFC oferujemy przeprowadzenie weryfikacji, czy zagraniczny podmiot zależny spełnia definicję CFC, w tym w szczególności:

  • ocenę stopnia kontroli sprawowanej nad danym podmiotem,
  • określenie poziomu przychodów osiąganych przez zagraniczną jedenastkę z tzw. przychodów pasywnych,
  • zweryfikowanie czy efektywny  podatek płacony przez ten podmiot w kraju jego rejestracji jest niższy od połowy hipotetycznego podatku płaconego przez CFC w Polsce przez takie podmioty.
  • pomoc w ustaleniu dochodu zagranicznej jednostki zależnej
  • przygotowanie projektu zeznania rocznego PIT-CFC
  • wsparcie w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowych czy postępowań podatkowych

Zagraniczne jednostki kontrolowane

 

Za zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC) mogą zostać uznane zarówno zagraniczne spółki, nie posiadające siedziby, zarządu ani rejestracji w zakresie obowiązków podatkowych na terytorium Polski, nad którymi polski podatnik (osoba fizyczna) sprawuje kontrolę, jak i fundacje, trusty, podatkowe grupy kapitałowe czy spółki z podatkowej grupy kapitałowej. Obowiązek złożenia PIT-CFC i zapłaty podatku może wynikać dla polskiego rezydenta (osoby fizycznej) ze sprawowania kontroli nad podmiotem z siedzibą  w kraju o niższym poziomie opodatkowania niż w Polsce.

 

Opodatkowanie CFC

 

Podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej generalnie wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W niektórych przypadkach, na przykład gdy taki podmiot nie uzyskuje dochodów, podatek należy naliczyć jednak od 8% wartości jej aktywów. Ponadto dochód CFC opodatkowany jest jedynie w takim zakresie, w jakiej polski rezydent podatkowy uczestniczył w zysku zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Kluczowe w odniesieniu do CFC jest  ustalenie czy taki zagraniczny podmiot prowadzi w miejscu swojej rejestracji  rzeczywistą działalność gospodarczą. Jeżeli tak, wówczas pomimo spełnienia definicji zagranicznej spółki kontrolowanej, dochody CFC nie będę podlegać opodatkowaniu w Polsce. W takiej sytuacji ograniczone są również obowiązki dokumentacyjne CFC.

 

Obowiązki podatnika

 

Jeśli fakt posiadania CFC w Polsce trzeba wykazać, poza złożeniem stosownego zeznania rocznego, z którego wynikać może podatek do zapłaty (lub zeznań, bo w przypadku posiadania kilku CFC:  PIT-CFC składany jest odrębnie dla każdej spółki) podatnik winien prowadzić rejestr swoich spółek CFC, pozwalający na  określenie liczby i lokalizacji CFC oraz ewidencję CFC, w celu określenia wysokości podstawy jej opodatkowania,  dochodu oraz wysokości podatku za dany rok. Powyższe obowiązki muszą być wypełnione do 30 września roku następnego – za rok poprzedni  (jeżeli rok podatkowy CFC pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

 

Należy pamiętać, że gdy osoba fizyczna ma obowiązek zaraportowania w Polsce faktu posiadania CFC – dochody takiej zagranicznej jednostki kontrolowanej (czy wszelkich CFC) należy uwzględnić w podstawie opodatkowania daniny solidarnościowej.